انرژی سنج:


انرژی‌سنج (انرژی متر) دستگاهی است که با اندازه‌گیری مقدار آبی که در هر سیستم به گردش در می‌آید، همزمان با اندازه‌گیری اختلاف دمای آب ورودی و خروجی به سیستم، مقدار کل انرژی گرمایشی یا سرمایشی تحویل شده به سیستم را اندازه‌گیری می‌کند. بر مبنای این اندازه‌گیری می‌توان مقدار گاز یا برق مصرف شده در سیستم سرمایش و گرمایش را به تفکیک را محاسبه کرد. انرژی‌سنجها بسته به فن‌آوری ساخت خود به گروه‌های مختلفی از جمله: انواع مکانیکی، اولتراسونیک و القایی الکترومغناطیسی تقسیم می‌شوند.