تعدادی از پروژه های انجام شده از سال 96 تاکنون

ردیفکارفرماکاربریسیستم سرمایش و گرمایشآدرس
1مجتمع آموزشی شهدای صنعت هسته ایآموزشیاسپلیتبوشهر- چهارراه کشتیرانی
2ساختمان اداری شرکت افق هسته ایاداریاسپلیتبوشهر- نیروگاه بوشهر
3تعاونی مسکن پتروشیمی 96 واحدیمسکونیرادیاتور - اسپلیتگلدشت حافظ
4دانشکده داروسازی شیرازپژوهشگاهچیلر - هواسازشیراز- کیلومتر5 دروازه قرآن
5شرکت طاها شیرکارخانهچیلر -پروسسیشهرک صنعتی بزرگ شیراز
6مهندس خیرپورهتل آپارتماناسپلیت - رادیاتورخیابان سمیه - مشکین فام
7شرکت معساران مجموعه ورزشیفن های سانتریفیوژ- فن کویل -   اسپلیتمعالی آباد
8مهندس افتخاریرستوران و کافی شاپداکت اسپلیت - تهویه آشپزخونهصدرا- گرین لند
9مهندس واعظ زادهمجتمع تجاری - بانک مسکنچیلر - فن کویلعفیف آباد

 

ردیفکارفرماکاربریسیستم سرمایش و گرمایشآدرس
10مهندس رقتتجاری - مسکونیاسپلیت - رادیاتورستارخان
11مهندس میکاییلی - مهندس دباغ منشمسکونیچیلر - فن کویلبلوار بعثت
12مهندس خالقیان فرتجاری - مسکونیچیلر - فن کویلگلدشت معالی آباد
13مهندس وفاییمسکونیچیلر- فن کویل- گرمایش مرکزیشیمی گیاه
14مهندس ایروانیانمسکونیچیلر- فن کویل - استخروجکوزیقصرالدشت
15مهندس موسویمسکونیچیلر- فن کویل- رادیاتور قرنیزی- استخر و جکوزیگویم
16مهندس آرایان فرد- مهندس قلم زادهمسکونیچیلر- فن کویلفرهنگ شهر
17مهندس خزاییویلاگرمایش خورشیدیموعود
18مهندس چنعانیمسکونیاسپلیت - رادیاتورگلدشت معالی آباد
ردیفکارفرماکاربریسیستم سرمایش و گرمایشآدرس
19مهندس کشاورزمسکونیاسپلیت - رادیاتورکاراندیش
20مهندس کشاورزاداری- تجاریاسپلیت- رادیاتوربلوار خلیج فارس
21مهندس رنجبرمجتمع تجاریاسپلیت - رادیاتورفضل آباد
22مهندس کریم آبادیمسکونیاسپلیت - رادیاتورفرهنگ شهر
23مهندس یدالهیمسکونیداکت اسپلیت- رادیاتور- رادیاتور های قرنیزیستارخان-کوچه نمازی
24مهندس نوبختمجتمع تجاریاسپلیت - رادیاتوریاسوج